Centar za socijalnu skrb Našice (u daljnjem tekstu:Centar) raspolaže brojnim informacijama koje proizlaze iz djelokruga rada Centra.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama Centar kao javna ustanova omogućava pristup informacijama na sljedeće načine:

1.Objavom u Narodnim novinama

2.Davanjem priopćenja sredstvima javnog priopćavanja

3.Neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama

4.Uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenta koji sadrža tražene informacije

5.Dostavljanjem korisniku koji je podnio zahtjev za pisanu informaciju,preslike dokumenata koji sadrže traženu informaciju ili drugi oblik informacije

 

OSNOVNI PODACI O CENTRU

 

Centar za socijalnu skrb Našice (dalje:Centar) je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih KLASA: UP/I-550-01/12-01/50 od 02.04.2012. godine,sukladno članku 117.stavka 2.Zakona o socijalnoj skrbi.

Sjedište Centra je u Našicama, A. Mihanovića bb.

Centar je samostalan u obavljanju svoje djelatnosti radi koje je osnovan.

 

 

Djelatnost Centra je:

a) na temelju javnih ovlasti:

 1. rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i posebnih propisa,
 2. provodi izvršenja rješenja,
 3. vodi propisane očevidnike,
 4. izdaje uvjerenja i druge potvrde,
 5. daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i kaznenopravnu zaštitu,
 6. daje podatke i mišljenja prilikom odlučivanja o odobravanju pogodnosti izlaska zatvorenika iz penalne ustanove sukladno posebnom propisu kojim se uređuje izvršavanje kazne zatvora,
 7. sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima,
 8. izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima, te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika,
 9. provodi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju,
 10. vodi evidenciju posvojitelja,
 11. provodi posredovanje u postupku razvoda braka.

Centar na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provoditi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju izvan vlastite obitelji ili s boravkom u obitelji, te organizirati i  pružati pomoć i njegu u kući.

 

b) osim javnih ovlasti Centar za socijalnu skrb obavlja i druge stručne poslove:

 1. potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,
 2. obavlja stručno-analitičke poslove,
 3. potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti,
 4. sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim ovisnostima,
 5. predlaže mjere unapređenja socijalne politike,
 6. predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini,
 7. sudjeluje u donošenju socijalnog plana za području jedinice područne (regionalne) samouprave,
 8. procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga socijalne skrbi
 9. osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga,
 10. prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda,
 11. koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora,
 12. organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga,
 13. provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika Centra,
 14. provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora,
 15. obavlja druge poslove utvrđene zakonom i Statutom centra za socijalnu skrb.

 

U ovom Katalogu informacija navode se informacije koje Centar za socijalnu skrb Našice posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire.

Informacije koje sadrži ovaj Katalog sistematizirane su po unutarnjim ustrojstvenim odjelima Centra za socijalnu skrb Našice.

 

Unutarnji ustroj Centra organizira se ovisno o vrsti, veličini, srodnosti i povezanosti poslova te potrebnom broju izvršitelja za njihovo obavljanje kroz dva odjela:

1.Odjel za djecu, mladež i obitelj

2.Odjel za odrasle osobe i novčane naknade

U Centru se obavljaju i administrativni, kadrovski, računovodstveni, financijski i pomoćno-tehnički poslovi čijim radom neposredno rukovodi ravnatelj.

 

 

1. Odjel za djecu, mladež i obitelj raspolaže informacijama vezanim uz:

-rad sa obiteljima u kojima su narušeni obiteljski odnosi,posebno među bračnim partnerima

-zaštita djece čiji roditelji žive odvojeno

-zaštita djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi

-posvojenje

-zaštita djece pod skrbništvom

-zaštita žrtava obiteljskog nasilja

-evidencije postupaka posredovanja prije razvoda braka

-evidencije djece koju su roditelji dužni uzdržavati na temelju sudske odluke ili nagodbe

-evidencije djece u udomiteljskim obiteljima i domovima

-evidencije roditelja kojima su izrečene mjere obiteljsko pravne zaštite

-evidencije izdanih uvjerenja i odobrenja vezana za skrbništvo djece

-zaštita djece i mlađih punoljetnih osoba sa poremećajima u ponašanju

-podatke o udomiteljskim obiteljima za djecu

 

2. Odjel za odrasle osobe i novčane naknade raspolaže informacijama vezanim uz:

-priznavanje prava na socijalne usluge savjetovanja i pomaganja obitelji,usluge   boravka,usluge smještaja odraslih osoba

-podatke o korisnicima navedenih prava i usluga te njihovih obitelji

-podatke o odraslim osobama pod skrbništvom

-podatke iz svih evidencija o osobama pod skrbništvom i njihovim skrbnicima

-zaštiti osoba sa invaliditetom

-zaštiti psihički bolesnih,odraslih,starijih i nemoćnih osoba

-rehabilitaciji i resocijalizaciji ovisnika o drogama i drugim opojnim sredstvima

-zaštiti osoba i njihovih obitelji koje odlaze ili su otpuštene iz zatvorskog sustava

-zaštiti žrtava trgovanja ljudima

-podatke o udomiteljskim obiteljima za odrasle osobe

-priznavanje prava na sve oblike novčanih naknada; pomoći za uzdržavanje,

jednokratne pomoći,potpore za obrazovanje,osobnu invalidninu,doplatak za pomoć

i njegu,status roditelja njegovatelja

-podatke o svim korisnicima i njihovim obiteljima

 

3. Služba za računovodstvene i financijske poslove, administrativne poslove, pomoćno-tehničke poslove   raspolaže informacijama vezanim uz:

– evidenciju radnika zaposlenih u Centru

-obračune plaća

-poslove izrade financijskih planova,periodičnih i završnih računa Centra,materijalne

troškove i troškove zaposlenika,

– financijskoj dokumentaciji centra

-evidenciji svih isplata socijalnih naknada

-rad Upravnog vijeća Centra

-planove i izvještaje o radu Centra

-informacije o uvođenju standarda kvalitete u rad centra

-Pravilnike koje je donijela ravnateljica i Upravno vijeće centra

-dokumentaciji o suradnji i ugovornim odnosima s drugim pružateljima usluga

-dokumentaciji o nabavi roba i usluga,održavanje sredstava rada i zgrade Centra

 

 

PODNOŠENJE ZAHTJEVA I ROKOVI ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruju se na način,u postupku i rokovima sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

 

LISTA INFORMACIJA

Zahtjev za pristup informacijama

 

 

                                                                                                  RAVNATELJICA

                                                                                      Mladenka Stražanac,dipl.soc.radnica