1. UPRAVNO VIJEĆE

 

Centrom upravlja Upravno vijeće u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o socijalnoj skrbi.

Upravno vijeće čini pet članova i to tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik  Osječko – baranjske županije i jedan predstavnik radnika Centra.

Članove Upravnog vijeća, predstavnike osnivača imenuje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.

Člana Upravnog vijeća, predstavnika Osječko-baranjske županije imenuje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi na prijedlog Osječko-baranjske županije.

Člana Upravnog vijeća, predstavnika radnika zaposlenih u Centru, biraju radnici na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanje, sukladno posebnom propisu.

 

Članovi Upravnog vijeća:

Silvija Šokić, dipl. knjižničarka – predsjednica upravnog vijeća

Danijela Buljan, dipl. pravnica – zamjenica predsjednice upravnog vijeća

Manuela Pintarić, dipl. ekonomist

Darija Salopek-Žiha, mag.psych.

Romana Hudovernik, dipl.soc.radnica

 

2. RAVNATELJ

 

Centar vodi ravnatelj.

Djelokrug rada ravnatelja obuhvaća ove poslove:

– predlaže godišnji plan i program rada Centra i odgovoran je za njegovo ostvarivanje,

– vodi poslovanje Centra,

– predstavlja i zastupa Centar,

– organizira, vodi i odgovara za stručni rad Centra,

– predlaže Upravnom vijeću nacrt statuta i drugih općih akata koje donosi Upravno vijeće,

– donosi druge opće akte uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća,

– podnosi Upravnom vijeću i osnivaču izvještaj o radu i poslovanju Centra,

– donosi odluke u prvom stupnju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,

– obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Centra.

 

 

Ravnateljica:

Mirjana Rajković, dipl.iur.

 

 

Unutarnji ustroj Centra organizira se ovisno o vrsti, veličini, srodnosti i povezanosti poslova te potrebnom broju izvršitelja za njihovo obavljanje kroz dva odjela:

  • Odjelu za odrasle osobe i novčane naknade
  • Odjelu za djecu, mladež i obitelj

U Centru se obavljaju i administrativni, kadrovski, računovodstveni, financijski i pomoćno-tehnički poslovi čijim radom neposredno rukovodi ravnatelj.

 

Stručne poslove u centru za socijalnu skrb obavljaju socijalni radnik, pravnik, psiholog i socijalni pedagog, s položenim stručnim ispitom.

Stručni poslovi, u pravilu se obavljaju timski, metodama individuanog planiranja i vođenja slučaja po principu integriranog socijalnog rada u pružanju usluga korisniku.

O određivanju voditelja slučaja odlučuje ravnatelj Centra u skladu s organizacijom rada Centra i opterećenosti svakog stručnog radnika.

 

3. ORGANIZACIJA RADA, BROJ I VRSTA RADNIKA

U Centru se sistematiziraju  slijedeća radna mjesta, broj izvršitelja, uvjeti stručne spreme, radno iskustvo i dr. uvjeti kako slijedi:

 

REDNIBROJ NAZIV RADNOG MJESTA BROJIZVRŠITELJA STRUČNASPREMA POSEBNI UVJETI
1.  

RAVNATELJ

 

1

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prediplomski ili diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije 5 godina radnogiskustva na poslovima soc. skrbi

položen stručni ispit

uvjeti iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi

 

I.                    ODJEL ZA ODRASLE OSOBE I NOVČANE NAKNADE
    2. SOCIJALNI RADNIK 4 VSS-preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prediplomski ili diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

 

najmanje 1 godina radnog stažapoložen stručni ispit

uvjeti iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi

3. PRAVNIK

 

3 VSS-   preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prediplomski ili diplomski sveučilišni studij prava najmanje 1 godina radnog stažapoložen stručni ispituvjeti iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi

 

4. PSIHOLOG 0 VSS- preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prediplomski ili diplomski sveučilišni studij psihologije najmanje 1 godina radnog stažapoložen stručni ispituvjeti iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi
II.                  ODJEL ZA DJECU, MLADEŽ I OBITELJ
5. SOCIJALNI RADNIK 1 VSS-preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prediplomski ili diplomski sveučilišni studij socijalnog rada najmanje 1 godina radnog stažapoložen stručni ispituvjeti iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi

 

6. PRAVNIK 1   VSS-preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prediplomski ili diplomski sveučilišni studij prava najmanje 1 godina radnog stažapoložen stručni ispituvjeti iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi
7. PSIHOLOG 1 VSS- preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prediplomski ili diplomski sveučilišni studij psihologije najmanje 1 godina radnog stažapoložen stručni ispituvjeti iz čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi
8. SOCIJALNIPEDAGOG 1 VSS-   preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prediplomski ili diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije

 

najmanje 1 godina  radnog stažapoložen stručni ispituvjeti iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi

 

III.             OSTALI POSLOVI ( RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKI, ADMINISTRATIVNI I POMOĆNO-TEHNIČKI POSLOVI
12. VODITELJ RAČUNOVODSTVA 1 VSS/VŠS-  preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog usmjerenja ili završeni prediplomski sveučilišni studij odnosno  završeni stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine ekonomskog usmjerenja  

najmanje 1 godina radnog staža

položen stručni ispit

uvjeti iz čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi

13. BLAGAJNIK -LIKVIDATOR 1 srednja stručna sprema ekonomskog usmjerenja najmanje 1 godina radnog stažapoložen stručni ispituvjeti iz čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi
14. ADMINISTRATIVNI REFERENT 2 srednja stručna sprema najmanje 1 godina radnog stažapoložen stručni ispituvjeti iz čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi
15. VOZAČ 1 srednja stručna sprema prometnog smjera najamanje 1 godina radnog iskustvavozač  „ B „ kategorijeuvjeti iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi
16. ČISTAČICA 1 osnovna škola 1 godina radnog iskustvauvjeti iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi)